„Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos bendradarbiavimo didinimas įgyvendinant asmens duomenų apsaugos politiką“

„Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos bendradarbiavimo didinimas įgyvendinant asmens duomenų apsaugos politiką“

Projekto tikslas – sustiprinti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos bendradarbiavimą, siekiant pagerinti asmens duomenų apsaugos politikos nuostatų įgyvendinimą.

Projekto uždaviniai
• Sukurti prielaidas valdžios ir NVO sektorių partnerystei asmens duomenų apsaugos srityje;
• Sukurti valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo priemones viešosios politikos įgyvendinimo gerinimui asmens duomenų apsaugos srityje.

Projekto trukmė
2012 m. gruodžio 3 d. – 2014 m. gruodžio 4 d.

Projekto vykdytojas
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcija ir Lietuvos bibliotekininkų draugija

Projekto partneriai
Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija, LR Vidaus reikalų ministerija, Europos socialinio fondo agentūra.

Projekto finansavimo šaltinis
ES struktūriniai fondai ir LR biudžetas

Projekto tikslinės grupės:
Lietuvos bibliotekų specialistai, draugijos nariai ir bibliotekų lankytojai.

Projekto veiklos:
• Visuomenės nuomonės ir interesų pažinimo tyrimo atlikimas bei rekomendacijų parengimas dėl valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo
• Viešos valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo konferencijos suorganizavimas
• Interaktyvios duomenų bazės konsultacinei veiklai sukūrimas
• LBD narių parengimas vykdyti gyventojų konsultacinę veiklą
• Informacinės ir metodinės medžiagos parengimas ir leidyba

Projekto rezultatai:
Atliktas visuomenės nuomonės ir interesų pažinimo tyrimas bei parengtos rekomendacijos dėl valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo. Parengta ir išleista informacinė ir metodinė medžiaga (30000 egz., apimtis 25-30 psl.), parengtas ir išleistas informacinis plakatas (600 vnt.) sukurta 1 metodika (apimtis 40-50 psl.), apmokyti 205 bibliotekų specilistai, kurie įgijo teisę konsultuoti bibliotekų lankytojus asmens duomenų apsaugos klausimais, organizuoti švietėjišką veiklą asmens duomenų apsaugos klausimais, organizuota konferencija projekto rezultatams pristatyti.
Daugiau informacijos apie projekto veiklas: http://saugokduomenis.lt/

„Andragogika: nuotolinė mokymosi sistema bibliotekų specialistams“

„Andragogika: nuotolinė mokymosi sistema bibliotekų specialistams“

Projekto tikslas – sukurti andragogikos mokymo programą bibliotekų specialistams ir kitiems besidomintiems šia tema, pasiekiamą per virtualią mokymosi aplinką. Interaktyvi mokymosi medžiaga mokymosi aplinkoje bus talpinama nacionalinėmis kalbomis (lietuvių, latvių ir bulgarų), o viena mokymosi programa bus parengta anglų kalba.

Projekto uždaviniai
• Bibliotekų specialistų andragogikos kompetencijų ugdymas ir tobulinimas;
• Bibliotekų, kaip neformaliojo švietimo įstaigų, populiarinimas ir mokymosi visą gyvenimą sklaida;
• Tarptautinis bendradarbiavimas andragogikos, neformaliojo švietimo ir mokymosi visą gyvenimą srityse;
• Bibliotekų specialistų užsienio kalbų tobulinimas.

Projekto trukmė
2015 m. rugsėjo 1 d. – 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Projekto vykdytojas
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka

Projekto partneriai
Lietuvos bibliotekininkų draugija;
Latvijos nacionalinė biblioteka (Latvija);
Jelgavos mokslinė biblioteka (Latvija);
Pazardžiko apskrities Nikola Furnadziev biblioteka (Bulgarija);
Inovatyvių bendruomenės centrų asociacija (Bulgarija).

Projekto finansavimo šaltinis
Europos Sąjungos „Erasmus+“ programa

Projekto tikslinės grupės:
Projekte dalyvaujančių šalių bibliotekų specialistai, dirbantys su suaugusių asmenų mokymais.

Projekto veiklos:
• Projekto partnerių susitikimai;
• Virtuali mokymosi sistemos kūrimas
• Konferencija – „Mokydami kitus, tobulėjame patys

Projekto rezultatai:
Projekto metu sukurtoje nuotolinėje andragogikos mokymosi sistemoje dalyviams sudarytos galimybės mokytis iš tekstinės, vaizdinės bei garsinės medžiagos. Taip pat jie gali bendrauti tarpusavyje vieni su kitais. Šia mokymosi sistema gali naudotis visi Lietuvos bibliotekų specialistai ir kiti, besidomintys suaugusiųjų švietimu.
Mokymų programa sudaryta iš keturių pagrindinių temų: efektyvi komunikacija, suaugusiųjų mokymo metodai, mokymų programos rengimo principai ir tikslinės auditorijos. Įsisavinę teorines žinias ir susipažinę su praktiniais pavyzdžiais dalyviai gali laikyti testą ir gauti pažymėjimą už pasirinktas temas arba visą programą
Nuotolinėje andragogikos mokymosi sistema: http://go-andragogy.eu/?lang=lt.
Informacinis vaizdo įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=bzoSsQxcdaA
Projekto rezultatų pristatymas: http://smpf.lt/uploads/Prane%C5%A1imai/EPALE%20konferencija%202018%20Rugs%C4%97jis/7.%20G.Baceviciute_O.Maziliauskiene_Andragogika.pdf
Daugiau informacijos apie įvykusią konferenciją „Mokydami kitus, tobulėjame patys“: https://www.lbd.lt/tarptautine-konferencija-ikvepianti-tobuleti/

Atsakingas asmuo už projekto valdymą ir administravimą
Greta Bacevičiūtė, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos viešųjų ryšių specialistė. El. paštas: greta.baceviciute@amb.lt.