Įstatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos bibliotekininkų draugijos samprata

1.1. LIETUVOS BIBLIOTEKININKŲ DRAUGIJA (toliau tekste vadinama Lietuvos bibliotekininkų draugija arba LBD) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, profesiniu ir savanoriškumo principu jungiantis LBD narius – bibliotekininkus, kitus fizinius ir juridinius asmenis.

1.2. Lietuvos bibliotekininkų draugija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, kitais teisės aktais, atsižvelgdama į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos reikalavimus ir savo veiklą grindžia šiais įstatais (toliau tekste vadinama Įstatais). Lietuvos bibliotekininkų draugija gali įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja aukščiau paminėtiems teisės aktams.

1.3. Lietuvos bibliotekininkų draugijos teisinė forma – asociacija.

1.4. Lietuvos bibliotekininkų draugijos finansiniai metai trunka dvylika mėnesių – nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., t. y. sutampa su kalendoriniais metais.

1.5. Lietuvos bibliotekininkų draugijos veikla grindžiama savivaldos, viešumo ir teisėtumo principais.

1.6. Lietuvos savivaldybėse, jų teritorijoje esančiose bibliotekose gali būti steigiami skyriai.

2. Lietuvos bibliotekininkų draugijos pavadinimas ir simbolika

2.1. Pilnas asociacijos pavadinimas – Lietuvos bibliotekininkų draugija. Lietuvos bibliotekininkų draugija turi teisę Įstatuose ir savo vidaus dokumentuose vartoti pavadinimą sutrumpintai – LBD, su sąlyga, kad dokumente bent kartą yra paminėtas pilnas pavadinimas. Oficialiuose dokumentuose anglų kalba vartojamas pilnas asociacijos pavadinimas – Lithuanian Librarians’ Association.

2.2. LBD turi atsiskaitomąją sąskaitą, antspaudą su savo pavadinimu, emblemą, vėliavą ir kitą simboliką.

2.3. LBD simbolis – apskritimas, jo centre atversta knyga, virš jos – dvi knygos, primenančios skrendančius paukščius, virš kurių pusračiu užrašas Lietuvos bibliotekininkų draugija. Apatinėje disko dalyje persipynusios didžiosios raidės LBD (Lietuvos bibliotekininkų draugijos santrumpa).

2.4. Lietuvos bibliotekininkų draugijos simboliką tvirtina LBD narių suvažiavimas.

II. LIETUVOS BIBLIOTEKININKŲ DRAUGIJOS VEIKLA

3. Lietuvos bibliotekininkų draugijos veiklos tikslai:

Lietuvos bibliotekininkų draugija vienija narius tokiems pagrindiniams tikslams:

3.1. aktyviai dalyvauti plėtojant Lietuvos bibliotekų veiklą, didinti bibliotekininkų ir bibliotekų vaidmenį visuomenės gyvenime;

3.2. siekti, kad bibliotekų paslaugos atitiktų viešuosius interesus ir būtų visuotinai prieinamos bei profesionalios, atitiktų intelektinės nuosavybės apsaugos ir panaudos bei informacijos vartotojų teises ir interesus;

3.3. skatinti bibliotekininkystės mokslo tiriamąjį darbą, stiprinti bibliotekininkystės mokslo ir bibliotekų veiklos ryšius, rūpintis mokslinių rekomendacijų įdiegimu bibliotekų veikloje;

3.4. rūpintis bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, bibliotekininkų profesinės etikos ir kultūros ugdymu.

 

4. Lietuvos bibliotekininkų draugija, siekdama savo tikslų, vykdo tokius uždavinius:

4.1. Rengia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei kitoms valstybės ir savivaldos institucijoms dėl bibliotekų veiklos gerinimo.

4.2. Gina informacijos gavimo bei skaitymo laisvę ir sudaro galimybes nevaržomai naudotis bibliotekose sukauptais informacijos ištekliais.

4.3. Rūpinasi rekomendaciniais bibliotekų veiklos standartais, tvarkų ir metodikų rengimu.

4.4. Rūpinasi bibliotekininkų profesinės veiklos pažangios patirties sklaida.

4.5. Kelia bibliotekų darbuotojų kvalifikaciją, plečia jų kompetencijas. Rengia kursus, seminarus, konferencijas, stažuotes, kitus renginius.

4.6. Bendradarbiauja su užsienio ir tarptautinėmis bibliotekų asociacijomis bei kitomis veiklos profilį atitinkančiomis organizacijomis.

5. Lietuvos bibliotekininkų draugijos veiklos sritys ir rūšys

5.1. Lietuvos bibliotekininkų draugijos veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK) 2-ją redakciją:

94.12 profesinių narystės organizacijų veikla
58.11 knygų leidyba
58.13 laikraščių leidyba
58.14 žurnalų ir periodinių leidinių leidyba
58.19 kita leidyba
63.12 interneto vartų paslaugų veikla
63.99 kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla
72.20 socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
73.20 rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa
85.59 kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas
91.01 bibliotekų ir archyvų veikla
94.99 kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla.

5.2. Siekdama savo tikslų, LBD turi teisę vykdyti ūkinę-komercinę veiklą, neprieštaraujančią jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalingą jos tikslams pasiekti.

5.3. Veiklą, kuri yra licencijuojama , juridiniai asmenys gali imtis tik gavę įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją. Juridinis asmuo privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios įstatymuose numatytos kaip būtinos jo veiklos sąlygos. 5.4. Lietuvos bibliotekininkų draugija užsiima tokia profesine veikla:

5.4.1. Lietuvos bibliotekų ir bibliotekininkų veiklą reglamentuojančių dokumentų projektų rengimas, jų siūlymas įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios institucijoms;

5.4.2. bibliotekininkystės istorijos, teorijos, didaktikos ir metodikos medžiagos rengimas ir publikavimas;

5.4.3. Lietuvos Respublikos bei išeivijos bibliotekinio bibliografinio palikimo puoselėjimas;

5.4.4. knygų, periodinių leidinių leidyba ir platinimas;

5.4.5. LBD narių profesinės kvalifikacijos kėlimas ir kompetencijų plėtimas;

5.4.6. paskaitų, visuomenės susitikimų su bibliotekininkais ir kitais specialistais rengimas;

5.4.7. visuotinių susirinkimų, pasitarimų, konferencijų, simpoziumų, kongresų ir kitų renginių, susijusių su LBD veikla, organizavimas;

5.4.8. keitimasis informacija ir specialistų delegacijomis su užsienio šalių draugijomis, organizacijomis ir įstaigomis bei kitomis veiklos profilį atitinkančiomis organizacijomis, Lietuvos bibliotekininkų draugijos atstovavimas tarptautinėse organizacijose;

5.4.9. LBD narių teisių gynimas, rūpinimasis nariais-senjorais, jaunųjų specialistų veiklos, atitinkančios Lietuvos bibliotekininkų draugijos misiją ir veiklos prioritetus, skatinimas.

5.4.10. užsiima kitokia Įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti būtina veikla, išskyrus tą, kurią draudžia įstatymai.

III. LIETUVOS BIBLIOTEKININKŲ DRAUGIJOS TURTAS IR LĖŠOS

6. Lietuvos bibliotekininkų draugijos turtas

6.1. LBD turtą sudaro pirktas, dovanotas ar kitaip įgytas ir patikėjimo būdu gautas bei pagal testamentą paveldėtas turtas.

6.2. LBD turtas gali būti neatlygintinai perduotas panaudos pagrindais.

6.3. LBD gali nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo turimas jo valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teises tik siekdama įgyvendinti Įstatuose nurodytus veiklos tikslus ir tik LBD narių suvažiavimo sprendimu.

6.4. LBD, perleidusi jos veiklai nereikalingas materialines vertybes, gautas pajamas naudoja Įstatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti.

6.5. LBD pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu šis tokius tikslus nurodė. LBD negali priimti pinigų ar kitokio turto, jeigu duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, nei nustatyta Įstatuose, tikslams.

6.6. LBD neturi teisės:

6.6.1. neatlygintinai perduoti LBD turtą nario, kolegialios valdymo institucijos nario, LBD pagal darbo sutartį dirbančio asmens arba su juo susijusio asmens ar trečiojo asmens nuosavybėn;

6.6.2. teikti paskolas, įkeisti LBD turtą (išskyrus atvejus, kai jis įkeičiamas LBD prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;

6.6.3. pirkti prekes, paslaugas ar darbus už akivaizdžiai per didelę kainą;

6.6.4. parduoti LBD turtą už akivaizdžiai per mažą kainą.

7. Lietuvos bibliotekininkų draugijos lėšų šaltiniai

7.1. Nario vienkartinis stojamasis ir nario metinis mokestis.

7.2. Pajamos už suteiktas paslaugas.

7.3. Fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas.

7.4. Valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos.

7.5. Nevalstybinių organizacijų, tarptautinių organizacijų, fondų dovanotos lėšos.

7.6. Gauta parama.

7.7. Kredito įstaigų palūkanos už saugomas LBD lėšas.

7.8. Pagal testamentą paveldėtas turtas.

7.9. Skolintos lėšos.

7.10. Kitos teisėtai gautos lėšos.

8. Lietuvos bibliotekininkų draugijos lėšos naudojamos inventoriui, turtui įsigyti, leidybinei veiklai finansuoti, darbo užmokesčiui ir kitiems Įstatuose numatytiems uždaviniams įgyvendinti.

9. Lietuvos bibliotekininkų draugijos funkcijoms vykdyti LBD tarybai skiriama:

9.1. LBD narių 50 proc. vienkartinio stojamojo ir metinio nario mokesčio.

9.2. LBD dovanotos, kaip parama suteiktos ar pagal sutartis gautos ir kitos lėšos.

10. LBD skyriams paliekama:

10.1. Skyriui priklausančių narių 50 proc. vienkartinio stojamojo ir metinio nario mokesčio.

10.2. Skyriui dovanotos, kaip parama suteiktos ar pagal sutartis gautos lėšos.

11. Lietuvos bibliotekininkų draugijos finansinės veiklos tikrinimas

Lietuvos bibliotekininkų draugija kasmet atlieka finansinės atskaitomybės ir veiklos auditą. Auditą atlieka LBD Revizijos komisija.

IV. LIETUVOS BIBLIOTEKININKŲ DRAUGIJOS IR JOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

12. Lietuvos bibliotekininkų draugijos teisės

12.1. Nustatyti savo vidaus struktūrą.

12.2. Turėti savo atsiskaitomąją ir valiutos sąskaitas bankuose įstatymų nustatyta tvarka.

12.3. Valdyti, naudoti jai priklausantį turtą ir lėšas ir jomis disponuoti siekiant įgyvendinti šiuose Įstatuose nurodytus veiklos tikslus ir uždavinius.

12.4. Sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus.

12.5. Steigti regioninius padalinius – skyrius.

12.6. Rinkti, kaupti ir apibendrinti informaciją apie bibliotekas.

12.7. Rengti bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo ir jų kompetencijų plėtros renginius.

12.8. Gauti paramą.

12.9. Teikti paramą nariams-senjorams.

12.10. Steigti visuomenės informavimo priemones, verstis leidyba.

12.11. Stoti į tarptautines bibliotekų ar bibliotekininkų organizacijas.

12.12. Gauti iš valstybės institucijų savo funkcijoms atlikti reikalingą informaciją apie bibliotekas.

 

13. Lietuvos bibliotekininkų draugijos pareigos

13.1. Bendradarbiauti rengiant nacionalinius bibliotekininko profesinės veiklos standartus. Rengti ir aiškinti bibliotekininko veiklos metodiką.

13.2. Organizuoti ir koordinuoti bibliotekininkų stažuotes, kvalifikacijos kėlimą ir bibliotekininkų kompetencijų plėtrą.

13.3. Siūlyti nario vienkartinio stojamojo ir nario metinio mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką.

13.4. Atlikti kitus veiksmus, būtinus LBD tikslams, funkcijoms ir uždaviniams, nurodytiems šiuose Įstatuose, įgyvendinti.

13.5. Vesti buhalterinę apskaitą, teikti finansinę-buhalterinę informaciją valstybės institucijoms, mokėti mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.

13.6. Garantuoti finansinį ir statistinį ataskaitų teisingumą.

 

14. Lietuvos bibliotekininkų draugijos nario samprata, nario teisių įgijimas

14.1. LBD nariai yra nariai ir garbės nariai.

14.2. Nariais gali būti pilnametystės sulaukę Lietuvos Respublikos piliečiai ir kiti nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, pripažįstantys LBD Įstatus, padedantys įgyvendinti LBD veiklos programą ir mokantys nario vienkartinį stojamąjį ir nario metinį mokestį.

14.3. Garbės nariai – Lietuvos Respublikos bibliotekininkystės moksle ir praktinėje bibliotekų veikloje pasižymėję arba ypatingai nusipelnę LBD labui asmenys. Garbės nariai: LBD skyrių tarybų, LBD tarybos ar LBD narių suvažiavimo siūlymu renkami LBD taryboje vadovaujantis Lietuvos bibliotekininkų draugijos Garbės nario vardo suteikimo nuostatais.

14.4. Naujus LBD narius, gavus jų prašymą, pagal stojančio asmens gyvenamąją vietą ar darbovietę priima LBD skyrių tarybos. Jeigu asmens gyvenamojoje vietoje ar darbovietėje nėra skyriaus, naujus narius priima, jiems atstovauja LBD taryba.

14.5. Kasmet LBD skyriai sudaro savo narių sąrašą, kurio originalą perduoda saugoti LBD tarybai. LBD narių sąrašas yra laisvai prieinamas kiekvienam LBD nariui. Sąrašą tvarko LBD tarybos sekretorius.

 

15. Lietuvos bibliotekininkų draugijos narių teisės

15.1. Dalyvauti LBD veikloje ir teikti siūlymus jai vystyti.

15.2. Siūlyti savo atstovus į LBD valdymo institucijas, būti patiems išrinktiems.

15.3. Naudotis LBD teikiamomis paslaugomis.

15.4. Nemokamai naudotis LBD sukaupta informacija ir gauti informaciją apie LBD veiklą.

15.5. Ginčyti LBD narių suvažiavimo sprendimus teismine tvarka per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos, skyriaus narių susirinkimo sprendimus LBD tarybai per 15 dienų nuo sprendimo priėmimo.

15.6. Be ribojimų susipažinti su metine LBD veiklos apyskaita, metine LBD veiklos ataskaita, biudžeto (sąmatos) vykdymo ataskaita, LBD tarybos protokolais ir analogiškais LBD skyriaus tarybos dokumentais.

15.7. Atstovauti LBD kitose įstaigose ir organizacijose. Įgaliojimus suteikia LBD Pirmininkas, Taryba arba LBD skyriaus taryba.

15.8. Išstoti iš Lietuvos bibliotekininkų draugijos, apie savo sprendimą pranešus raštu LBD skyriaus, į kurį buvo priimtas, tarybai prieš 14 dienų. Taip pat pereiti iš vieno skyriaus į kitą

15.9 Visi LBD nariai turi lygias teises, nesvarbu, kokio dydžio jie moka nario vienkartinį stojamąjį ir nario metinį mokestį, ar teikia paramą.

16. Lietuvos bibliotekininkų draugijos narių pareigos

16.1. Laikytis Įstatų ir valdymo institucijų nutarimų.

16.2. Padėti įgyvendinti LBD tikslus ir uždavinius.

16.3. Mokėti nario vienkartinį stojamąjį ir nario metinį mokestį. Šis reikalavimas netaikomas garbės nariams.

16.4. Keičiant adresą, pranešti LBD tarybai ir skyriaus tarybai apie šį pasikeitimą. To nepadarius, laikoma, kad senuoju adresu išsiųstas draugijos pranešimas ar kitas dokumentas yra įteiktas tinkamai.

17. Lietuvos bibliotekininkų draugijos nario mokestis ir įmokos

17.1. LBD funkcijoms atlikti iš narių renkamas vienkartinis stojamasis nario mokestis ir nario metinis mokestis. Jų dydį LBD tarybos siūlymu nustato LBD narių suvažiavimas.

17.2. Mokymo, leidybos ir kitos LBD paslaugos mokamos, LBD nariams taikoma nuolaida. Nario mokestis yra skirtas tik LBD narių suvažiavime nustatytiems tikslams pagal patvirtintą biudžetą finansuoti.

17.3. LBD nario prašymu ar kitais ypatingais atvejais LBD skyriaus taryba gali nuspręsti atleisti narį nuo metinės įmokos, sumažinti įmoką nustatytam laikotarpiui, atidėti jos sumokėjimą tam tikram laikotarpiui. Apie priimtą sprendimą LBD skyriaus taryba, likus ne mažiau kaip 15 dienų iki LBD narių suvažiavimo, praneša LBD tarybai, kuri LBD narių suvažiavimą apie skyriaus priimtą sprendimą informuoja savo sąmatos vykdymo ataskaitoje. Garbės nariai atleidžiami nuo metinio nario mokesčio.

17.4. LBD nario, be svarbių priežasčių nesumokėjusio įmokos, narystė LBD skyriaus tarybos sprendimu gali būti panaikinama praėjus trims mėnesiams po to, kai baigėsi laikotarpis, už kurį nesumokėta eilinė įmoka.

18. Lietuvos bibliotekininkų draugijos nario išstojimo ir narystės panaikinimo sąlygos ir tvarka

18.1. LBD narys gali savo noru išstoti iš LBD, visiškai atsiskaitęs už einamąjį ir praėjusius laikotarpius ir parašęs LBD skyriaus tarybai prašymą.

18.2. Narystė LBD panaikinama, jeigu narys miršta arba šių Įstatų ir LBD tarybos nustatyta tvarka išbraukiamas iš LBD narių sąrašo.

18.3. Iš LBD išstojusiems ir pašalintiems nariams jų sumokėti nario įnašai, nario mokesčiai ir kitaip draugijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

19. Lietuvos bibliotekininkų draugijos narystė išėjus į pensiją

19.1. Sulaukęs pensinio amžiaus LBD narys, dalyvaujantis ar dalyvavęs LBD veikloje, tampa nariu-senjoru. Šie nariai į LBD skyriaus narių sąrašą įrašomi jo pabaigoje.

19.2. Dirbantis LBD narys-senjoras, susiklosčius objektyvioms priežastims, LBD skyriaus tarybos sprendimu gali būti atleidžiamas nuo nario metinio mokesčio mokėjimo. Apie tai LBD skyriaus taryba, likus ne mažiau kaip 15 dienų iki LBD narių suvažiavimo, praneša LBD tarybai, kuri LBD narių suvažiavimą apie skyriaus priimtą sprendimą informuoja savo sąmatos vykdymo ataskaitoje.

19.3. Nedirbantis LBD narys-senjoras metinio nario mokesčio nemoka.

V. LIETUVOS BIBLIOTEKININKŲ DRAUGIJOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS

20. LBD veiklą pagal savo kompetenciją įgyvendina LBD narių suvažiavimas, konferencija, LBD pirmininkas, LBD taryba. Draugijoje taip pat yra Revizijos komisija

21. Lietuvos bibliotekininkų draugijos narių suvažiavimas

21.1. Lietuvos bibliotekininkų draugijos narių suvažiavimas yra aukščiausia LBD institucija, turinti visas visuotinio narių susirinkimo teises.

21.2. LBD narių suvažiavimas (toliau tekste vadinama LBD narių suvažiavimas arba Suvažiavimas) šaukiamas ne rečiau kaip kas 3 metai LBD tarybos nustatytu laiku.

21.3. Neeilinis Suvažiavimas šaukiamas ne mažiau kaip 3/8 LBD skyrių reikalavimu, LBD konferencijos sprendimu arba LBD tarybos 2/3 narių sprendimu.

21.4. Apie šaukiamą Suvažiavimą būtina viešai paskelbti draugijos tinklalapyje (http://localhost/public_html/), o LBD narius informuoti raštu (paštu, faksu, elektroniniu paštu) ne vėliau kaip prieš trisdešimt kalendorinių dienų. Kvietime turi būti nurodyta Suvažiavimo data ir vieta, numatoma darbotvarkė.

21.5. Nuolatinė Suvažiavimo atstovavimo tvarka – vienas atstovas nuo 10 LBD narių, išskyrus LBD skyrius, kuriuose yra iki 15 narių; tokie skyriai yra atstovaujami vieno (1) atstovo. Prireikus, LBD narių atstovavimo proporciją Suvažiavime gali pakeisti LBD taryba 2/3 balsų.

21.6. Atstovai į Suvažiavimą renkami LBD skyriaus narių susirinkime balsų dauguma ir įgaliojami balsuoti visais Suvažiavimo darbotvarkėje numatytais klausimais, išskyrus LBD valdymo institucijų, kurių kandidatai pristatomi ir svarstomi suvažiavimo metu, rinkimus. Skyriaus susirinkimo protokole (įgaliojime) turi būti aiškiai nurodyta, kaip įgaliotas asmuo (atstovas) turi balsuoti kiekvienu darbotvarkės klausimu. Vienas atstovas turi vieną balsą.

22. Lietuvos bibliotekininkų draugijos narių suvažiavimo kompetencija

22.1. Priimti, papildyti ir keisti Įstatus;

22.2. Priimti, papildyti ir keisti LBD veiklos programą;

22.3. Svarstyti bibliotekų veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus;

22.4. Nustatyti LBD tarybos, Revizijos komisijos narių skaičių;

22.5. Rinkti ir atšaukti LBD pirmininką, LBD tarybos, Revizijos komisijos narius;

22.6. LBD tarybos siūlymu tvirtinti nario stojamojo ir nario metinio mokesčio dydį;

22.7. Atšaukti LBD tarybos, LBD skyrių tarybų sprendimus;

22.8. Nuspręsti, ar stoti į tarptautines bibliotekininkų profesines ir kitas organizacijas;

22.9. Nustatyti LBD renkamos informacijos apie bibliotekas pobūdį, jos skelbimo ir platinimo tvarką;

22.10. Tvirtinti pašalinimo iš LBD narių tvarką;

22.11. Tvirtinti LBD metinę finansinę atskaitomybę;

22.12. Priimti sprendimą dėl LBD pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

22.13. Priimti sprendimą dėl LBD buveinės adreso keitimo;

22.14. LBD narių suvažiavimas sprendžia visus kitus tarybos, revizijos komisijos pateiktus klausimus, taip pat suvažiavime aptariamos skyrių veiklos klausimai.

 

23. Lietuvos bibliotekininkų draugijos narių suvažiavimo kvorumo nustatymo ir sprendimų priėmimo tvarka

23.1. Suvažiavimas teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė LBD skyriuose išrinktų atstovų (delegatų) ir tarybos narių. Suvažiavime dalyvaujančių LBD skyrių delegatų ir tarybos narių skaičius nustatomas pagal registracijos sąrašuose nurodytų skyrių delegatų ir tarybos narių skaičių.

23.2. Nustačius esant kvorumą, pripažįstama, kad jis yra per visą susirinkimą.

23.3. Jeigu Suvažiavime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po vieno mėnesio šaukiamas pakartotinis Suvažiavimas ir jis turi teisę priimti sprendimus tik neįvykusio Suvažiavimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek narių dalyvauja.

23.4. Sprendimai Suvažiavimuose priimami paprasta balsų dauguma, t. y. sprendimas laikomas priimtu, kai balsuojant už jį daugiau dalyvaujančių narių balsų yra „už“ negu „prieš“. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia LBD pirmininko balsas.

23.5. LBD narių sprendimai priimami atviru balsavimu, išskyrus LBD pirmininko, tarybos, Revizijos komisijos narių rinkimus. Jie renkami slaptu balsavimu.

23.6. Suvažiavimo sprendimai LBD tarybai ir pirmininkui, LBD skyrių taryboms ir jų pirmininkams yra privalomi.

23.7. LBD narių suvažiavimo protokolą pasirašo LBD narių suvažiavimo pirmininkas ir sekretorius. Protokolas pasirašomas ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo Suvažiavimo dienos.

23.8. LBD reorganizavimo ar likvidavimo sprendimai yra teisėti, jei už juos balsuoja ne mažiau kaip 2/3 Suvažiavimo delegatų.

23.9. Sprendimai dėl LBD įstatų papildymų ir keitimo yra teisėti, jei už juos balsuoja ne mažiau kaip 2/3 Suvažiavimo delegatų.

23.10. LBD narių suvažiavimo sprendimai gali būti skundžiami teismui per 30 (trisdešimt) dienų nuo priėmimo dienos.

 

24. LBD narių konferencija

24.1. Tarp Suvažiavimų kasmet, ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, šaukiama LBD narių konferencija (toliau – Konferencija).

24.2. LBD narių atstovavimo proporciją Konferencijoje kasmet nustato LBD taryba 2/3 balsų.

24.3. Konferencija tvirtina LBD pirmininko, LBD tarybos ataskaitas, finansinės veiklos ataskaitą ir LBD skyrių veiklos klausimus iki Suvažiavimo.

24.4. Konferencija paprasta balsų dauguma gali priimti sprendimą dėl neeilinio Suvažiavimo kvietimo, LBD finansinės veiklos revizijos ir kitus sprendimus, kurie nepriskirtini Suvažiavimo kompetencijai ir pagal esmę tai nėra valdymo institucijos funkcijos.

25. LBD taryba

25.1. LBD taryba yra kolegialus valdymo organas. Taryba sudaroma iš 16 narių. Jo veiklą reglamentuoja LBD tarybos patvirtintas darbo reglamentas.

25.2 LBD taryba:

25.2.1. organizuoja LBD veiklą tarp LBD narių suvažiavimų ir užtikrina jų sprendimų įgyvendinimą;

25.2.2. nustato LBD pirmininko pavaduotojų skaičių, iš savo tarpo 3 metų kadencijai renka LBD pirmininko pavaduotojus (pavaduotoją), tvirtina LBD pirmininko pasiūlytą sekretorių. Veiklos sritis, kurios pavedamos LBD pirmininko pavaduotojams, paskirsto LBD pirmininkas;

25.2.3. tvirtina administracijos darbo reglamentą ir darbuotojų pareigybių nuostatus;

25.2.4. tvirtina LBD tarybos, Revizijos komisijos darbo reglamentus;

25.2.5. priima sprendimus dėl skyrių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, tvirtina jų nuostatus;

25.2.6. nagrinėja LBD narių skundus dėl LBD skyrių, jų tarybų ir pirmininkų veiklos;

25.2.7. organizuoja ir koordinuoja bibliotekininkų kvalifikacijos tobulinimą, stažuotes;

25.2.8. atsiskaito už ataskaitinius metus ir pateikia metinę veiklos ataskaitą LBD konferencijoje, o už visą kadencijos laikotarpį – LBD narių suvažiavime;

25.2.9. tvirtina LBD narių įrašymo į sąrašą ir išbraukimo iš jo bei sąrašo skelbimo tvarką;

25.2.10. tvirtina Lietuvos bibliotekininkų draugijos Garbės nario vardo suteikimo nuostatus. Renka LBD garbės narius;

25.2.11. nustato dokumentų ir kitos informacijos apie LBD veiklą teikimo LBD nariams tvarką;

25.2.12. sudaro darbo grupes ir laikinus kolektyvus aktualioms profesinės veiklos problemoms nagrinėti bei dokumentų projektams rengti;

25.2.13. rūpinasi ūkine-finansine veikla. Nustato disponavimo turtu ir lėšomis tvarką bei sprendžia lėšų naudojimo klausimus, tvirtina pajamų-išlaidų sąmatą ir jų panaudojimo ataskaitą, darbuotojų skaičių ir darbo užmokesčio fondą;

25.2.14. nustato ir tvirtina darbo užmokesčio sąmatą ir darbo sutarties sudarymo sąlygas;

25.2.15. steigia LBD leidinius, skiria leidinių redaktorius, tvirtina jų pavaduotojus, sudaro redaktorių kolegijas;

25.2.16. vykdo kitas Įstatuose, kituose įstatymuose ir įstatymų lydimuosiuose aktuose numatytas funkcijas.

26. LBD tarybos rinkimo ir atšaukimo tvarka

26.1. LBD tarybos narių skaičių nustato Suvažiavimas. LBD tarybos nariais gali būti renkami nariai, priklausantys LBD ne trumpiau kaip 3 metus.

26.2. LBD tarybą slaptu balsavimu 3 metų laikotarpiui renka Suvažiavimas. Išrinktais laikomi kandidatai, surinkę daugiausia balsų.

26.3. Į balsavimo biuletenį įtrauktų kandidatų turi būti daugiau, negu numatyta išrinkti LBD tarybos narių.

26.4. LBD tarybos nariui išstojus iš LBD ar kitais atvejais, kuomet jis nebegali vykdyti savo pareigų, jį pakeičia kandidatas į tarybos narius, pirmas pagal rinkimuose surinktų balsų skaičių.

26.5. Tie patys asmenys LBD tarybos nariais gali būti renkami ne daugiau kaip trims kadencijoms iš eilės.

26.6. Netinkamai atliekantis savo pareigas arba pažeidęs LBD tarybos darbo reglamentą, profesinę etiką tarybos narys paprasta neeilinio LBD narių suvažiavimo balsų dauguma gali būti atšaukti iš pareigų nesibaigus kadencijai.

26.7. LBD Tarybos nario atšaukimo klausimą LBD narių suvažiavimas svarsto LBD tarybos reikalavimu arba raštišku ne mažiau kaip 1/5 LBD narių LBD tarybai įteiktu reikalavimu.

26.8. LBD tarybos nario, kuris įtariamas ar kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, įgaliojimai LBD tarybos sprendimu gali būti sustabdyti. Tarybos narys, dėl sveikatos būklės ar kitų priežasčių nepajėgiantis atlikti su jų pareigomis susijusių užduočių, atsistatydina.

27. Tarybos posėdžių tvarka

27.1. LBD taryba renkasi ne rečiau kaip 6 kartus per metus. Posėdžiai gali vykti ir virtualioje erdvėje, pasitelkiant informacinių technologijų galimybes.

27.2. LBD tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė LBD tarybos narių, o teisėtais laikomi sprendimai, už kuriuos balsuoja ne mažiau kaip pusė dalyvaujančių narių. Visi nariai turi lygias balsavimo teises. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra LBD pirmininko balsas, o jam nedalyvaujant – LBD pirmininko pavaduotojo, vadovaujančio posėdžiui, balsas.

27.3. LBD tarybos posėdį šaukia pirmininkas ir prieš savaitę pateikia darbotvarkę LBD tarybos nariams. LBD taryba šaukiama ir tada, kai to reikalauja ne mažiau kaip trys jos nariai ir raštu nurodo svarstytiną klausimą. Šį reikalavimą būtina įvykdyti ne vėliau kaip per 8 darbo dienas.

27.4. LBD tarybos posėdžiai yra protokoluojami. Protokolą pasirašo LBD tarybos posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Protokolas pasirašomas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo LBD tarybos posėdžio dienos. Pasirašyti LBD tarybos posėdžių protokolai skelbiami Lietuvos bibliotekininkų draugijos interneto tinklalapyje, LBD leidžiamuose leidiniuose.

28. Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkas

28.1. LBD pirmininkas yra vienasmenė valdymo institucija. Pirmininkas organizuoja ir vykdo operatyvią LBD veiklą bei vadovauja LBD tarybai.

28.2. LBD pirmininkas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šiais Įstatais, LBD narių suvažiavimo ir LBD tarybos sprendimais ir atlieka tokias funkcijas:

28.2.1. veikia LBD vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Jei planuojamo sudaryti sandorio vertė viršija 15 000 (penkiolikos tūkstančių ) eurų sumą, pirmininkas, prieš sudarydamas sandorį, privalo gauti LBD tarybos pritarimą. Nesant LBD pirmininkui, parašo teisę sudarant sandorį turi LBD pirmininko pavaduotojas ar kitas LBD tarybos narys, nurodytas atitinkamame LBD tarybos posėdžio protokole ar LBD tarybos darbo reglamente;

28.2.2. atstovauja LBD interesams teisme, valdžios ir valdymo institucijose, santykiuose su kitais asmenimis;

28.2.3. atidaro ir uždaro sąskaitas kredito įstaigose;

28.2.4. LBD tarybos nustatyta tvarka disponuoja LBD turtu ir lėšomis;

28.2.5. atsako už informacijos ir dokumentų pateikimą LBD narių suvažiavimui, LBD tarybai, finansininkui, sekretoriui ir Revizijos komisijai Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ar LBD narių prašymu;

28.2.6. pateikia duomenis ir dokumentus juridinių asmenų registro tvarkytojui;

28.2.7. organizuoja savanoriškus darbus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;

28.2.8. praneša LBD nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės LBD ar jos narių veiklai;

28.2.9. organizuoja LBD ir jos tarybos veiklą, atsako už LBD narių apskaitą;

28.2.10. organizuoja viešos informacijos skelbimą;

28.2.11. pasirašo LBD vardu sudaromas sutartis, įgaliojimus ir kitokius LBD raštus, pasirašo finansinius dokumentus;

28.2.12. rengia ir teikia LBD tarybai praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą. LBD finansinės veiklos ataskaita, likus ne mažiau kaip 10 dienų iki LBD narių konferencijos ar Suvažiavimo, pagal raštu pareikštą prašymą LBD buveinėje pateikiama susipažinti kiekvienam to pareikalavusiam fiziniam ar juridiniam asmeniui;

28.2.13. savarankiškai sprendžia kitus operatyvius LBD veiklos klausimus, kurie nepriskirti LBD narių suvažiavimo bei LBD tarybos kompetencijai;

28.2.14. už savo darbą LBD pirmininkas atsiskaito LBD tarybai kartą per metus, pasibaigus kadencijos laikotarpiui – LBD narių suvažiavimui;

28.2.15. LBD pirmininkui yra pavaldus LBD tarybos sekretorius, kurį jo siūlymu tvirtina LBD taryba.

28.2.16. LBD tarybos sekretorius tvarko narių apskaitą, sekretoriauja LBD narių suvažiavime, LBD tarybos posėdžiuose, tvarko LBD korespondenciją, atlieka kitas vykdomąsias-tvarkomąsias funkcijas, kurios nepriskirtos LBD tarybos, LBD pirmininko, pirmininko pavaduotojų (pavaduotojo) kompetencijai.

29. Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininko rinkimo ir atšaukimo tvarka

29.1. LBD pirmininką iš pasiūlytų kandidatų slaptu balsavimu 3 metų laikotarpiui renka LBD narių suvažiavimas. Tas pats asmuo LBD pirmininku gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

29.2. Į LBD pirmininkus pasiūlytas kandidatas įrašomas į rinkimo biuletenius, jeigu už tai balsuoja ne mažiau kaip viena dešimtoji Suvažiavime dalyvaujančių delegatų. Kandidatą į LBD pirmininkus gali siūlyti visi Suvažiavimo nariai, įskaitant ir patį kandidatą.

29.3. LBD pirmininkas laikomas išrinktu, jeigu už jį balsuoja daugiau kaip pusė Suvažiavime dalyvaujančių narių.

29.4. Nė vienam kandidatui nesurinkus daugiau kaip pusės Suvažiavime dalyvaujančių delegatų balsų, rengiamas pakartotinis balsavimas. Pakartotiniam balsavimui teikiami du kandidatai, surinkę daugiausia balsų. Išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris pakartotinai balsuojant surinko daugiau balsų.

29.5. Atsistatydinusio, atstatydinto arba tapusio neveiksnaus pirmininko pareigas eina LBD pirmininko pavaduotojas arba, LBD tarybos sprendimu, vienas iš jo pavaduotojų, o likusiai kadencijos daliai naują LBD pirmininką išrenka ne vėliau kaip po keturių mėnesių nuo LBD pirmininko atsistatydinimo ar atstatydinimo sušauktas neeilinis Suvažiavimas.

29.6. Netinkamai atliekantis savo pareigas arba pažeidęs LBD darbo reglamentą, profesinę etiką, LBD pirmininkas paprasta neeilinio LBD narių suvažiavimo balsų dauguma gali būti atšauktas iš pareigų nesibaigus kadencijai.

29.7. LBD pirmininko atšaukimo klausimą LBD narių suvažiavimas svarsto LBD tarybos reikalavimu arba raštišku ne mažiau kaip 1/5 LBD narių LBD tarybai įteiktu reikalavimu.

30. Revizijos komisija

30.1 Revizijos komisija yra Lietuvos bibliotekininkų draugijos kontrolės institucija, tikrinanti LBD finansinę veiklą. Revizijos komisija renkama iš 3 narių, priklausančių LBD ne trumpiau kaip 3 metus.

30.2. Revizijos komisiją iš pasiūlytų kandidatų slaptu balsavimu 3 metų laikotarpiui renka LBD narių suvažiavimas. Tas pats asmuo Revizijos komisijos nariu gali būti ne daugiau kaip tris kadencijas iš eilės.

30.3. Revizijos komisijos asmenų skaičių nustato LBD narių suvažiavimas.

30.4. Revizijos komisijos nario atšaukimo klausimą svarsto LBD narių suvažiavimas LBD tarybos reikalavimu arba raštišku ne mažiau kaip 1/5 LBD narių LBD tarybai įteiktu reikalavimu.

30.5. Revizijos komisijos nario, ar nario, kuris įtariamas ar kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, įgaliojimai LBD tarybos sprendimu gali būti sustabdyti.

VI. LIETUVOS BIBLIOTEKININKŲ DRAUGIJOS SKYRIAI

31. Lietuvos bibliotekininkų draugijos skyriai

31.1. Skyriai organizuojami teritoriniu principu arba pagal bibliotekų tipus ir rūšis.

31.2. Skyriai steigiami ten, kur yra ne mažiau kaip trys nariai.

31.3. Apie skyriaus įkūrimą pranešama LBD tarybai, kuri juos įregistruoja ir tvirtina veiklos nuostatus. Skyrius laikomas įsteigtu nuo įregistravimo momento. Skyrių registrą tvarko LBD tarybos sekretorius. Savivaldybės juridinių asmenų registre skyrius registruojamas ir jo veikla nutraukiama įstatymų nustatyta tvarka.

31.4. Skyriai veikia Lietuvos bibliotekininkų draugijos kaip juridinio asmens vardu pagal savo įstatus ir LBD suteiktus įgaliojimus. LBD skyriai turi atskirą buveinę ir valdymo institucijas.

31.5. LBD skyrius turi savo įstatus, antspaudą bei simboliką, disponuoja savo lėšomis. Skyriaus lėšas sudaro 50 proc. nario vienkartinio stojamojo ir nario metinio mokesčio, kitos lėšos, nurodytos Įstatų 7 punkte.

31.6. Skyriaus turtas įtraukiamas į bendrą LBD balansą ir į atskirą skyriaus balansą. Skyrius gali turėti subsąskaitas.

31.7. Skyriaus veiklai vadovauja skyriaus susirinkimas, skyriaus taryba ir skyriaus pirmininkas.

31.8. Skyriaus susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Apie šaukiamą skyriaus susirinkimą skyriui priklausantys LBD nariai turi būti informuojami jų nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip prieš 14 dienų. Susirinkimo nutarimai galioja, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė skyriui priklausančių LBD narių. Nutarimai priimami paprastąja balsų dauguma.

31.9. Skyriaus susirinkimas:

31.9.1. išklauso, svarsto ir tvirtina skyriaus tarybos ir skyriaus revizijos komisijos ataskaitas; 31.9.2. nustato skyriaus veiklos kryptis;

31.9.3. trejiems metams renka skyriaus tarybą, nustatydamas jos narių skaičių, ir iš jos narių tarpo – skyriaus pirmininką bei pirmininko pavaduotoją, sekretorių, iždininką (finansininką) ir revizijos komisiją, nustatydamas jos narių skaičių, juos atšaukia.

31.9.4. tvirtina skyriui paliekamų LBD lėšų naudojimo sąmatą ir panaudojimo ataskaitą;

31.9.5. svarsto ir teikia pasiūlymus LBD tarybai ir LBD narių suvažiavimui dėl LBD veiklos gerinimo;

31.9.6. priima sprendimą nutraukti skyriaus veiklą (skyriaus pabaiga), jeigu balsuoja ne mažiau 2/3 susirinkimo narių;

31.9.7. sprendžia kitus klausimus, kurie priklauso skyriaus kompetencijai.

31.10. Skyriaus veiklai vadovauja skyriaus taryba, kurios narių skaičių, bet ne mažiau kaip 3 (pirmininkas, sekretorius ir iždininkas), nustato ir atviru balsavimu trejiems metams renka skyriaus susirinkimas. Skyriaus pirmininkas vadovauja skyriaus tarybai, atstovauja skyriui santykiuose su LBD institucijomis ir trečiaisiais asmenimis, šaukia skyriaus susirinkimus ir skyriaus tarybos posėdžius, tvarko skyriaus narių apskaitą ir duomenis apie narius pateikia LBD tarybos sekretoriui.

31.11. Skyriaus tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Apie šaukiamą tarybos posėdį jos nariai turi būti informuojami jų nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip prieš dvi dienas. Skyriaus tarybos nutarimai galioja, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip pusė jos narių. Nutarimai priimami paprastąja balsų dauguma.

31.12. Skyriaus taryba:

31.12.1. rengia konferencijas, disputus, diskusijas, paskaitas, kitus renginius;

31.12.2. svarsto ir reiškia nuomonę dėl esamų ir rengiamų bibliotekų veiklos dokumentų, jų papildymų, pakeitimų ir įgyvendinimo, teikia atitinkamus pasiūlymus LBD tarybai;

31.12.3. rūpinasi įtraukti narius į LBD tarybos sudaromas darbo grupes, komitetus;

31.12.4. sudaro komisijas ir darbo grupes regioninio ir vietinio pobūdžio reikalams spręsti;

31.12.5. prižiūri skyriaus žinioje esantį turtą, tvarko materialinių vertybių apskaitą ir rūpinasi finansine–ūkine veikla;

31.12.6. finansinę-ūkinę veiklą vykdo pagal skyriaus susirinkimo patvirtintą sąmatą, vadovaudamasi šių Įstatų nuostatomis;

31.12.7. rūpinasi LBD nariais-senjorais;

31.12.8. tvarko kitus skyriaus reikalus, išskyrus tuos, kurie priklauso skyriaus susirinkimo kompetencijai, laikydamasi šių Įstatų, LBD institucijų priimtų nutarimų ir skyriaus nuostatų.

31.13. Skyriaus kontrolės institucija yra Revizijos komisija. Revizijos komisija atlieka visus skyriaus finansinės veiklos patikrinimus ir atsiskaito ne rečiau kaip kartą per metus bendrame narių susirinkime.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Buveinės adreso keitimo tvarka

32.1. Buveinės adresą galima keisti Suvažiavimo metu balsuojant paprasta balsų dauguma.

33. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka, pagal kurią skelbiama vieša informacija

33.1. Kai LBD pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

33.2. Pranešimai apie LBD suvažiavimo sušaukimą turi būti viešai paskelbti draugijos tinklalapyje (http://localhost/public_html/), o LBD narius informuoti raštu (paštu, faksu, elektroniniu paštu). Kvietime turi būti nurodyta Suvažiavimo data ir vieta, numatoma darbotvarkė.

33.3. Kiti LBD pranešimai nariams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

33.4. Už LBD viešą skelbimą bei pranešimų ir informacijos pateikimą LBD nariams yra atsakingas LBD pirmininkas, o likvidavimo atveju – likvidatorius.

34. Lietuvos bibliotekininkų draugijos Įstatų keitimo ir papildymo tvarka

34.1. Tik LBD narių suvažiavimas turi teisę keisti LBD Įstatus. Įstatai keičiami Suvažiavimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma.

34.2. Suvažiavimui priėmus sprendimą pakeisti Įstatus arba jų dalį, surašomas visas pakeistų Įstatų tekstas ir po juo pasirašo Suvažiavimo įgaliotas asmuo.

34.3. LBD narių suvažiavimo priimti Įstatai ir jų papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

35. Lietuvos bibliotekininkų draugijos reorganizavimas ir likvidavimas

35.1. Lietuvos bibliotekininkų draugija gali būti reorganizuojama ir likviduojama įstatymų nustatyta tvarka.

35.2. Vienu metu LBD negali būti ir reorganizuojama, ir pertvarkoma.

35.3. LBD veiklos ir valdymo klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Įstatų pasirašymo data: 2017 m. sausio 6 d.

Tikslas

TIKSLAS

  • Plėtoti bibliotekininkystę, kelti bibliotekų vaidmenį visuomenėje.
  • Skatinti šios srities mokslo tiriamąjį darbą.
  • Kelti LBD narių kvalifikaciją, ugdyti jų profesionalumą, rengiant konferencijas, seminarus, kursus, stažuotes ir kitus renginius.
  • Rengti siūlymus Lietuvos Vyriausybei bei vietinės valdžios organams dėl bibliotekų darbo gerinimo.
  • Plėtoti LBD ryšius su užsienio šalių analogiškomis draugijomis, organizacijomis ir įstaigomis.

Garbės nariai

GARBĖS NARIAI

Sofija AMBRAZEVIČIENĖ (g. 1936 m. )
Marija BRANTIENĖ (g. 1942 m.)
Birutė BUTKEVIČIENĖ (g. 1938 m.)
Gražina JANONIENĖ (g. 1937 m.)
Birutė KNIZIKEVIČIENĖ (g. 1920 m.)
Danutė LABANAUSKIENĖ (g. 1923 m.)
Dr. Juozas MARCINKEVIČIUS (g. 1931 m.)
Janina MATULIENĖ (g. 1935 m.)
Stasė MIKELIŪNIENĖ (g. 1931 m.)
Gražina MIŠKINIENĖ (g. 1939 m.)
Dr. Genovaitė RAGUOTIENĖ (g. 1931 m.)
Alvydas SAMĖNAS (g. 1947 m.)
Povilas SAUDARGAS (g. 1938 m.)
Prof. Klemensas SINKEVIČIUS (1929 m.)
Vytautas RIMŠA (g. 1937 m.)
Stefanija VAITULIONIENĖ

________________________________

Jonas BALTUŠIS (1926 – 2004 m.)
Sergijus BRAZAITIS (1925 – 2006 m.)
Marijona ČILVINAITĖ (1900- 1995 m.)
Liudmila PAGIRIENĖ (1938–2005)
Pranas RAZMUKAS (1908 – 2002)
Prof. Levas VLADIMIROVAS (1912 -1999)
Prof. Vladas ŽUKAS (1925 -2014)

Share This