„Misija Knygnešys”

„Misija Knygnešys”

Projekto tikslas – pristatyti plačiajai visuomenei Lietuvos kaimų ir miestelių bendruomenes, jų raidą ir unikalią kultūrinę aplinką. Į kaimų ir miestelių bibliotekas atvežti ir padovanoti naujausius literatūros leidinius, bei supažindinti su šiuolaikinės Lietuvių literatūros autoriais ir jų kūryba.

Projektu siekiama skatinti domėjimąsi regionuose kuriančiai šviesuoliais jų indėliu į mūsų kultūrą ir krašto savitumą, pristatyti unikalias regionų kultūrines patirtis, supažindinti su naujausia lietuvių literatūra, paremti regionų bibliotekas naujais leidiniais, atrinktais pagal kūrėjų, rašytojų rekomendacijas. Projektas aktualus tuo, kad siekiama mažinti atskirtį tarp miesto ir kaimo kultūrinio supratimo, skatinti bibliotekas pasirinkti kokybišką ir aktualią literatūrą, ugdyti literatūrinį ir meninį skonį, kad bibliotekinė bendruomenė sulauktų mažiau priekaištų ir kritikos dėl įsigijamų knygų ir pasirenkamo leidinių repertuaro. Projekto žanras: kultūrinis – socialinis realybės dienoraštis. Projekto dalyviai – vietos bendruomenės žmonės: mokytoja(-s), vietinio laikraščio darbuotojas(-a), tautodailininkas(-ė), pensininkas(-ė), vietinė literatė (-as), kunigas, jaunimas, bibliotekos darbuotojas(-a), kurie susitiks su „Knygnešiu“): rašytoju (-a), poetu (-e), mokslininku (-e) ar kitos srities specialistu (-e) ir t.t. Lietuvos kaimų ir miestelių bibliotekos tampa formaliu bendruomenių centru, vieta. Čia susirenka įvairaus amžiaus, skirtingo išsilavinimo, įvairios visuomeninės padėties žmonės, kurie ateina suvienyti savo žinių̨, šviestis, studijuoti, spręsti bendrų problemų̨, todėl bibliotekos dalyvavimas ir aktualinamas šiame projekte ir socialinės realybės dienoraštyje yra labai svarbus.

Projekto uždaviniai
• Atrinkti laidų dalyvius „Naujuosiu knygnešius“, kurie vyks į susitikimus bibliotekose;
• Atrinkti bibliotekas, kuriose vyks filmavimai, susitikimai su bendruomene;
• Atrinkti tos bibliotekos regione krašto kūrėjus, menininkus, kurie pristatys savo kūrybą, diskutuos.
• Parengti 7 laidas.

Projekto trukmė
2017 m. birželio 1 d. – gruodžio 22 d.

Projekto vykdytojas
Lietuvos bibliotekininkų draugija

Projekto finansavimo šaltinis
Lietuvos kultūros tarybos parama bei rėmėjų lėšos

Projekto tikslinės grupės:
kuriantis regionų jaunimas, moksleiviai, senjorai, bendruomenės, puoselėjančios savo krašto kultūrinį paveldą.

Projekto veiklos:
• laidos veikėjų „Naujųjų knygnešių“, bendruomenės atstovų ir bibliotekų atranka;
• susitikimai bibliotekose, laidų filmavimas, montavimas ir parengimas;
• laidų transliacijos per LRT Kultūros kanalą.

Projekto rezultatai:
Parengta 7 laidos, jos transliuotos per LRT Kultūros kanalą.
Laidų įrašai: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013708370/misija-knygnesys

„Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos bendradarbiavimo didinimas įgyvendinant asmens duomenų apsaugos politiką“

„Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos bendradarbiavimo didinimas įgyvendinant asmens duomenų apsaugos politiką“

Projekto tikslas – sustiprinti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos bendradarbiavimą, siekiant pagerinti asmens duomenų apsaugos politikos nuostatų įgyvendinimą.

Projekto uždaviniai
• Sukurti prielaidas valdžios ir NVO sektorių partnerystei asmens duomenų apsaugos srityje;
• Sukurti valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo priemones viešosios politikos įgyvendinimo gerinimui asmens duomenų apsaugos srityje.

Projekto trukmė
2012 m. gruodžio 3 d. – 2014 m. gruodžio 4 d.

Projekto vykdytojas
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcija ir Lietuvos bibliotekininkų draugija

Projekto partneriai
Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija, LR Vidaus reikalų ministerija, Europos socialinio fondo agentūra.

Projekto finansavimo šaltinis
ES struktūriniai fondai ir LR biudžetas

Projekto tikslinės grupės:
Lietuvos bibliotekų specialistai, draugijos nariai ir bibliotekų lankytojai.

Projekto veiklos:
• Visuomenės nuomonės ir interesų pažinimo tyrimo atlikimas bei rekomendacijų parengimas dėl valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo
• Viešos valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo konferencijos suorganizavimas
• Interaktyvios duomenų bazės konsultacinei veiklai sukūrimas
• LBD narių parengimas vykdyti gyventojų konsultacinę veiklą
• Informacinės ir metodinės medžiagos parengimas ir leidyba

Projekto rezultatai:
Atliktas visuomenės nuomonės ir interesų pažinimo tyrimas bei parengtos rekomendacijos dėl valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo. Parengta ir išleista informacinė ir metodinė medžiaga (30000 egz., apimtis 25-30 psl.), parengtas ir išleistas informacinis plakatas (600 vnt.) sukurta 1 metodika (apimtis 40-50 psl.), apmokyti 205 bibliotekų specilistai, kurie įgijo teisę konsultuoti bibliotekų lankytojus asmens duomenų apsaugos klausimais, organizuoti švietėjišką veiklą asmens duomenų apsaugos klausimais, organizuota konferencija projekto rezultatams pristatyti.
Daugiau informacijos apie projekto veiklas: http://saugokduomenis.lt/

„Andragogika: nuotolinė mokymosi sistema bibliotekų specialistams“

„Andragogika: nuotolinė mokymosi sistema bibliotekų specialistams“

Projekto tikslas – sukurti andragogikos mokymo programą bibliotekų specialistams ir kitiems besidomintiems šia tema, pasiekiamą per virtualią mokymosi aplinką. Interaktyvi mokymosi medžiaga mokymosi aplinkoje bus talpinama nacionalinėmis kalbomis (lietuvių, latvių ir bulgarų), o viena mokymosi programa bus parengta anglų kalba.

Projekto uždaviniai
• Bibliotekų specialistų andragogikos kompetencijų ugdymas ir tobulinimas;
• Bibliotekų, kaip neformaliojo švietimo įstaigų, populiarinimas ir mokymosi visą gyvenimą sklaida;
• Tarptautinis bendradarbiavimas andragogikos, neformaliojo švietimo ir mokymosi visą gyvenimą srityse;
• Bibliotekų specialistų užsienio kalbų tobulinimas.

Projekto trukmė
2015 m. rugsėjo 1 d. – 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Projekto vykdytojas
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka

Projekto partneriai
Lietuvos bibliotekininkų draugija;
Latvijos nacionalinė biblioteka (Latvija);
Jelgavos mokslinė biblioteka (Latvija);
Pazardžiko apskrities Nikola Furnadziev biblioteka (Bulgarija);
Inovatyvių bendruomenės centrų asociacija (Bulgarija).

Projekto finansavimo šaltinis
Europos Sąjungos „Erasmus+“ programa

Projekto tikslinės grupės:
Projekte dalyvaujančių šalių bibliotekų specialistai, dirbantys su suaugusių asmenų mokymais.

Projekto veiklos:
• Projekto partnerių susitikimai;
• Virtuali mokymosi sistemos kūrimas
• Konferencija – „Mokydami kitus, tobulėjame patys

Projekto rezultatai:
Projekto metu sukurtoje nuotolinėje andragogikos mokymosi sistemoje dalyviams sudarytos galimybės mokytis iš tekstinės, vaizdinės bei garsinės medžiagos. Taip pat jie gali bendrauti tarpusavyje vieni su kitais. Šia mokymosi sistema gali naudotis visi Lietuvos bibliotekų specialistai ir kiti, besidomintys suaugusiųjų švietimu.
Mokymų programa sudaryta iš keturių pagrindinių temų: efektyvi komunikacija, suaugusiųjų mokymo metodai, mokymų programos rengimo principai ir tikslinės auditorijos. Įsisavinę teorines žinias ir susipažinę su praktiniais pavyzdžiais dalyviai gali laikyti testą ir gauti pažymėjimą už pasirinktas temas arba visą programą
Nuotolinėje andragogikos mokymosi sistema: http://go-andragogy.eu/?lang=lt.
Informacinis vaizdo įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=bzoSsQxcdaA
Projekto rezultatų pristatymas: http://smpf.lt/uploads/Prane%C5%A1imai/EPALE%20konferencija%202018%20Rugs%C4%97jis/7.%20G.Baceviciute_O.Maziliauskiene_Andragogika.pdf
Daugiau informacijos apie įvykusią konferenciją „Mokydami kitus, tobulėjame patys“: https://www.lbd.lt/tarptautine-konferencija-ikvepianti-tobuleti/

Atsakingas asmuo už projekto valdymą ir administravimą
Greta Bacevičiūtė, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos viešųjų ryšių specialistė. El. paštas: greta.baceviciute@amb.lt.

Dalyvavimas IFLA generalinėje konferencijoje ir asamblėjoje „Ryšiai. Bendradarbiavimas. Bendruomenė“

Dalyvavimas IFLA generalinėje konferencijoje ir asamblėjoje „Ryšiai. Bendradarbiavimas. Bendruomenė“

Projekto tikslas – dalyvaujant Kolambuse, Ohajo valstijoje (JAV vyksenčioje 82-ojoje Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos (IFLA) konferencijoje ir generalinėje asamblėjoje (tema „Ryšiai. Bendradarbiavimas. Bendruomenė“ (angl. Connections. Collaboration. Community) sustiprinti Lietuvos bibliotekininkų pozicijas ir žinomumą tarptautinėje bendruomenėje, sudaryti palankias sąlygas plėtoti ryšius šioje svarbiausioje tarptautinėje organizacijoje ir prisidėti prie sėkmingos draugijos veiklos.

Projekto trukmė
2016 m.

Projekto vykdytojas
Lietuvos bibliotekininkų draugija

Projekto finansavimo šaltinis
Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Projekto rezultatai:
Lietuvos bibliotekininkų draugijos atstovės, pirmininkė, Birštono viešosios bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė ir vicepirmininkė, Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktorė Asta Naudžiūnienė, dalyvavo 2016 m. rugpjūčio 13–19 dienomis Kolambuse, Ohajo valstijoje (JAV), įvykusioje 82-oji Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos (IFLA) konferencijoje ir generalinėje asamblėjoje. Plačiau apie draugijos atstovių vizitą: https://www.lbd.lt/82-oji-ifla-generaline-konferencija-ispudziai-ir-patirtys/
Daugiau informacijos apie Lietuvos bibliotekininkų draugijos atstovų dalyvavimą IFLA veikloje: http://www.lbd.lt/tag/ifla/

Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė 2018: „Bibliotekų potencialas ir galimybės įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus“

Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė 2018: „Bibliotekų potencialas ir galimybės įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus“

Projekto tikslas. 19–osios Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu, kurios šūkis buvo „Biblioteka: ateik – sužinok ir išmok“ siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į bibliotekų potencialą ir galimybes šioje srityje, siekta aktyvinti Lietuvos bibliotekų ir bibliotekininkų dalyvavimą diskutuojant ir įvardijant iššūkius bibliotekoms, jų indėlį įgyvendinant Darnaus vystymosi darbotvarkės tikslus, nes Lietuvoje viešojoje erdvėje nepakankamai apie tai kalbama. Įgyvendinant projektą, organizuoti konferenciją „Bibliotekų potencialas ir galimybės įgyvendinant Darnaus vystymosi tikslus“ pagrindinį dėmesį skiriant IFLA (Tarptautinės bibliotekų asociacijų federacijos) vykdomoms iniciatyvoms šiuo klausimu, bibliotekų laukiantiems iššūkiams susiduriant su didžiaisiais duomenimis (big data), profesijos išlikimui dirbtinio intelekto ir robotizuotų paslaugų aplinkoje, Lietuvos bendrojo plano (perspektyvos iki 2050 m.) kūrimui, skaitmeniniam raštingumui.

Projekto trukmė
2019 m. sausio 7 d. – liepos 19 d.

Projekto vykdytojas
Lietuvos bibliotekininkų draugija

Projekto partneriai
• UAB „ASSECCO Lietuva“
• MB „Nieko“
• Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
• Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešoji biblioteka.

Projekto finansavimo šaltinis
Lietuvos kultūros tarybos parama ir rėmėjų (UAB „ASSECCO Lietuva“, MB „Nieko“, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešoji biblioteka) lėšos

Projekto tikslinės grupės:
Lietuvos bibliotekų specialistai.

Projekto veiklos:
• Konferencijos organizavimas: programos sudarymas, pranešėjų kvietimas ir jų atvykimo organizavimas, vertimo, dalyvių registracijos organizavimas, informacijos ruošimas ir talpinimas viešojoje erdvėje;
• Konferencija „Bibliotekų potencialas ir galimybės įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus“
• Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginių ir veiklų statistikos rinkimas ir apibendrinimas;
• Išvykos-susitikimai regionų bibliotekose.

Projekto rezultatai:
2019 m. balandžio 26 d. Kretingos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko konferencija „Bibliotekų galimybės ir potencialas įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus“. Konferencijoje dalyvavo beveik 160 dalyvių, pranešėjai iš Lietuvos ir užsienio. Juos sveikino Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos kancleris Laimonas Ubavičius, Kretingos rajono savivaldybės vicemeras Dangiras Samalius, pranciškonas Bernardas Belickas OFM. Konferencijoje skaityti pranešimai buvo skirti bibliotekų įsipareigojimams, galimybėms ir atsakomybėms, įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus, ateities kultūros ištekliams Lietuvos Respublikos bendrajame plane 2030 ir darnaus vystymosi tikslų integracijai į bibliotekų veiklą, didiesiems duomenims, dirbtinio intelekto įtakai bibliotekų veiklai ir bibliotekininko profesijai, skaitmeninei atskirčiai šiuolaikinėje bibliotekų darbotvarkėje, problemų sprendimams, pasitelkiant informacines technologijas, medijų ir informacinio raštingumo ugdymui bibliotekose. Gerąja patirtimi apie skaitmenines paslaugas Kelno (Vokietija) miesto bibliotekoje dalinosi jos direktorė Dr. Hannelore Vogt.
Daugiau informacijos apie konferenciją ir vaizdo įrašą galite rasti: https://www.lbd.lt/konferencija-biblioteku-galimybes-ir-potencialas-igyvendinant-darnaus-vystymosi-tikslus/
2019 m. gegužės-liepos mėn. organizuotos išvykos-susitikimai regionų bibliotekose (Akmenės, Pakruojo, Utenos, Anykščių rajonų savivaldybių bibliotekose) ir Latvijos nacionalinėje bibliotekoje bei Latvijos universiteto naujojoje bibliotekoje.
Filmuotas pasakojimas apie apsilankymą Akmenės rajono savivaldybės viešoji bibliotekoje: https://www.lbd.lt/apsilankymas-akmenes-rajono-savivaldybes-viesoji-bibliotekoje/
Filmuotas pasakojimas apie apsilankymą Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje:
https://www.lbd.lt/tesiame-pazinti-su-lietuvos-bibliotekomis/

Atsakingas asmuo už projekto valdymą ir administravimą
Jolita Steponaitienė, LBD pirmininkė. El. paštas: jolita.steponaitiene@lnb.lt